Deze Algemene Voorwaarden zijn van HeE! Werkt, gevestigd en kantoorhoudende in (6701 BC) Wageningen aan de Riemsdijkstraat 6.

Inhoud

ARTIKEL 1. DEFINITIES. 3

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID.. 3

ARTIKEL 3. INFORMATIE WEBSITE. 3

ARTIKEL 4. VRIJBLIJVENDHEID OFFERTES EN AANBIEDINGEN.. 4

ARTIKEL 5. PRIJZEN EN TARIEVEN.. 4

ARTIKEL 6. PRIJSWIJZIGINGEN.. 4

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. 5

ARTIKEL 8. WERKWIJZE FACTURERING.. 5

ARTIKEL 9. BETALINGSTERMIJN.. 6

ARTIKEL 10. RECLAMES. 6

ARTIKEL 11. UITVOERINGSTERMIJN.. 7

ARTIKEL 12. VERBOD AANGAAN RECHTSTREEKSE ARBEIDSVERHOUDING BIJ INLENING ARBEIDSKRACHTEN   7

ARTIKEL 13. HET INLENEN VAN ARBEIDSKRACHTEN.. 7

ARTIKEL 14. BELONING & VERGOEDING.. 8

ARTIKEL 15. BEMIDDELING FREELANCERS. 8

ARTIKEL 16. OPZEGGING.. 9

ARTIKEL 17. OPSCHORTING EN ONTBINDING.. 9

ARTIKEL 18. GEHEIMHOUDING.. 9

ARTIKEL 19. OVERMACHT. 10

ARTIKEL 20. AANSPRAKELIJKHEID.. 11

ARTIKEL 21. IDENTIFICATIEPLICHT ARBEIDSKRACHTEN.. 11

ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT. 11

ARTIKEL 23. GESCHILLEN.. 11

ARTIKEL 24. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN.. 12

 

 

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

HeE! Werkt: HeE! Werkt Uitzendbureau BV, gevestigd aan de Riemsdijkstraat 6,

6701 BC te Wageningen. Gespecialiseerd in het werven, selecteren en ter beschikking stellen van medewerkers.

 

Opdrachtgever: Een bedrijf dat of onderneming die gebruik maakt van de diensten van HeE! Werkt.

 

Arbeidskracht: Een uitzendmedewerker van HeE! Werkt die bij een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

 

Samenwerkingsovereenkomst: De overeenkomst tussen HeE! Werkt en de opdrachtgever op basis waarvan een arbeidskracht ten behoeve van de opdrachtgever door tussenkomst van HeE! Werkt werkzaamheden zal verrichten.

 

WAB: Wet Arbeidsmarkt in Balans en daarvan verwante wet- en regelgeving.

 

CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst

 

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met HeE! Werkt, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

2.2

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door HeE! Werkt schriftelijk zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 3. INFORMATIE WEBSITE

3.1

HeE! Werkt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van of door onjuistheid of onvolledigheid van informatie aangeboden door HeE! Werkt op de websites of op andere wijze.

 

3.2

HeE! Werkt spant zich in om de informatie die zij op haar websites aanbiedt volledig, juist en nauwkeurig te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

 

3.3

Aan het gebruik van de website van HeE! Werkt kunnen geen rechten worden ontleend.

 

ARTIKEL 4. VRIJBLIJVENDHEID OFFERTES EN AANBIEDINGEN

4.1

Aanbiedingen van HeE! Werkt zijn steeds vrijblijvend.

 

4.2

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een overeenkomst met HeE! Werkt. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 1 maand is aanvaard.

 

ARTIKEL 5. PRIJZEN EN TARIEVEN

5.1

Alle door HeE! Werkt opgegeven prijzen en in deze algemene voorwaarden vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

 

5.2

De prijs die HeE! Werkt voor de door haar te verrichten diensten heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de opgegeven specificaties.

 

ARTIKEL 6. PRIJSWIJZIGINGEN

6.1

HeE! Werkt, is onder meer gerechtigd het opdrachtgevertarief tussentijds aan te passen indien:

  • De uurbeloning van de arbeidskracht wordt verhoogd
  • De kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van wijziging van de CAO Nederlands Horeca Gilde of van bij de opdrachtgever geldende CAO of arbeidsvoorwaarden
  • De kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en/of regelgeving

 

6.2

Prijswijzigingen als bedoeld in art. 6.1 worden geacht binnen het redelijke en billijke te worden bijgesteld.

 

6.3

HeE! Werkt zal haar wederpartij het voornemen tot wijziging tijdig schriftelijk kenbaar maken. Indien wederpartij de wijziging van de prijs niet aanvaardt is deze gerechtigd de overeenkomst binnen 7 dagen na kennisgeving op te zeggen tegen de datum waarop de prijswijziging in werking zou treden.

 

 

 

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

7.1

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

7.2

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HeE! Werkt zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

7.3

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal HeE! Werkt de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

7.4

In afwijking van lid 3 zal HeE! Werkt geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan HeE! Werkt kunnen worden toegerekend.

 

 

ARTIKEL 8. WERKWIJZE FACTURERING

8.1

De facturen van HeE! Werkt zijn gebaseerd op de ingevulde werkbrieven en door opdrachtgever voor akkoord bevonden urenregistratie.

 

8.2

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de urenregistratie

 

8.3

In geval de arbeidskracht werkzaam is op basis van een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 7:628a BW, is opdrachtgever gehouden tijdig de arbeidskracht uit te vragen, opdat HeE! Werkt de arbeidskracht tijdig kan oproepen. De oproeptermijn die geldt voor HeE! Werkt (CAO nederlands horeca gilde) bedraagt tenminste 24 uur voor aanvang werkzaamheden. Indien opdrachtgever een afwijkende CAO hanteert waarbij de oproepverplichting van 4 kalenderdagen geldt dan is deze termijn voor opdrachtgever leidend. Binnen de oproeptermijnen kan de uitvraag van de opdrachtgever niet worden gecanceld of gewijzigd. Het intrekken of wijzigen van de uitvraag binnen de oproeptermijn, dan wel het eerder naar huis sturen van een arbeidskracht, komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart HeE! Werkt voor alle schade dienaangaande.

 

 

 

 

ARTIKEL 9. BETALINGSTERMIJN

9.1

Vorderingen zullen, tenzij anders overeen gekomen, periodiek gefactureerd worden, dat wil zeggen, per maand of per week. Opdrachtgever dient de factuur en overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

9.2

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft binnen de termijn van 15 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van de declaratie.

 

9.3

Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 75 Euro (zegge: vijfenzeventig euro).

 

9.4

Opdrachtgever heeft nimmer het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten ter zake een door zijn of een derde op HeE! Werkt gepretendeerde vordering.

 

9.5

Indien Opdrachtgever verzuimt om binnen de in lid 1 bedoelde termijn zijn betalingsverplichting jegens HeE! Werkt te voldoen, wordt deze na de vervaldag geacht in gebreke te zijn, zonder dat HeE! Werkt Opdrachtgever ter zake in gebreke dient te stellen of aan dient te manen.

 

9.6

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van HeE! Werkt op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

 

ARTIKEL 10. RECLAMES

10.1

Onvolkomenheden, fouten en/of klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HeE! Werkt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HeE! Werkt in staat is adequaat te reageren.

 

10.2

Indien een klacht gegrond is, zal HeE! Werkt de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

 

ARTIKEL 11. UITVOERINGSTERMIJN

11.1

De overeenkomst tussen HeE! Werkt en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de samenwerkingsovereenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

11.2

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever HeE! Werkt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

 

ARTIKEL 12. VERBOD AANGAAN RECHTSTREEKSE ARBEIDSVERHOUDING BIJ INLENING ARBEIDSKRACHTEN

12.1

De opdrachtgever zal, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HeE! Werkt, gedurende de eerste 1250 uur van inlening via HeE! Werkt niet met een aan hem ter inlening aangeboden arbeidskracht rechtstreeks een arbeidsverhouding aangaan dan wel deze via een derde inlenen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 1000,- (zegge: duizend Euro) per overtreding, alsmede € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro) voor iedere dag dat de Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van HeE! Werkt om van de Opdrachtgever geleden schade te vorderen, overeenkomstig de wet.

 

12.2

Indien de Opdrachtgever besluit een arbeidskracht eerder dan bovengenoemde uren een contract aan te bieden is zij HeE! Werkt een afkoopfee verschuldigd van de niet gegenereerde uren vermenigvuldigd met de op dat moment gehanteerde nominale marge.

 

 

ARTIKEL 13. HET INLENEN VAN ARBEIDSKRACHTEN

13.1

De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de arbeidskracht en HeE! Werkt. Op de uitzendovereenkomst is de CAO; Nederlands Horeca Gilde van toepassing. Tussen de opdrachtgever en de arbeidskracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst

 

13.2

Bij het ter beschikkingstellen van de arbeidskracht door HeE! Werkt aan de opdrachtgever, werkt de arbeidskracht feitelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. HeE! Werkt heeft als formele werkgever geen zicht op de te verrichten werkzaamheden.

 

13.3

Opdrachtgever dient voor aanvang van de terbeschikkingstelling van een arbeidskracht aan HeE! Werkt schriftelijk te bevestigen dan wel te informeren over;

  • Datum waarop de arbeidskracht de werkzaamheden dient aan te vangen
  • De verwachte duur van de opdracht, de werktijden en het aantal te verwachten werkuren per week of periode
  • De aard en/of nadere bijzonderheden van de te verrichten werkzaamheden door de arbeidskracht
  • De locatie(s) waar de werkzaamheden door de arbeidskracht moeten worden verricht.

 

 

ARTIKEL 14. BELONING & VERGOEDING

14.1

De beloning van de arbeidskracht daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (Nederlands Horeca Gilde) of de voor de opdrachtgever geldende CAO.

 

14.2

Opdrachtgever garandeert en zegt toe dat alle informatie omtrent de toepasbare CAO volledig is en bij HeE! Werkt bekend.

  • De minimaal uit te vragen werktijd is te allen tijde 4 uur.
  • De te hanteren loontabel van HeE! Werkt voldoet aan de laatste wet- en regelgeving en wordt iedere 6 maanden gecontroleerd door het keurmerk SNA (stichting normering arbeid).

 

 

ARTIKEL 15. BEMIDDELING FREELANCERS

15.1

De opdrachtgever zal, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HeE! Werkt, gedurende de eerste 1000 uur van bemiddeling van een freelancer via HeE! Werkt aan opdrachtgever, de freelancer niet rechtstreeks een opdracht verstrekken dan wel deze via een derde laten bemiddelen.

 

15.2

Indien de Opdrachtgever besluit een bemiddelde freelancer eerder dan bovengenoemde uren een opdracht te verlenen dan is opdrachtgever HeE! Werkt een afkoop fee verschuldigd van de niet gegenereerde uren vermenigvuldigd met de op dat moment gehanteerde bemiddeling fee.

 

 

ARTIKEL 16. OPZEGGING

16.1

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk per direct opzeggen tenzij anders is overeengekomen.

 

16.2

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft HeE! Werkt recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan HeE! Werkt zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

 

 

ARTIKEL 17. OPSCHORTING EN ONTBINDING

17.1

HeE! Werkt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst HeE! Werkt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

17.2

Voorts is HeE! Werkt bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

17.3

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HeE! Werkt op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HeE! Werkt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 18. GEHEIMHOUDING

18.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of voor zover partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen of behoorde te kennen.

 

18.2

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HeE! Werkt gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en HeE! Werkt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HeE! Werkt niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 

ARTIKEL 19. OVERMACHT

19.1

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

19.2

Tekortkomingen van HeE! Werkt in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gebrek aan kolen, gas, aardolie of andere middelen van energie opwekking, brand en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van materialen door derden, opzet of schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan HeE! Werkt toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 

19.3

HeE! Werkt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HeE! Werkt zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

19.4

Voor zover HeE! Werkt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en

aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HeE! Werkt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 

 

 

ARTIKEL 20. AANSPRAKELIJKHEID

20.1

De aansprakelijkheid van HeE! Werkt beperkt zich tot de overeengekomen dienstverlening, terwijl het bedrag van de eventuele schade, waarvoor HeE! Werkt aansprakelijk kan worden gesteld, uitdrukkelijk is beperkt tot maximaal de in rekening gebrachte prijs voor de dienst.

 

20.2

HeE! Werkt draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen welke werden veroorzaakt door via haar ingeleende arbeidskrachten aan derden of aan de Opdrachtgever zelf. Opdrachtgevers zijn, op grond van artikel 6:17O BW, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hen die onder hun toezicht werken, zo ook voor schade veroorzaakt door via HeE! Werkt geplaatste arbeidskrachten.

 

20.3

HeE! Werkt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 

ARTIKEL 21. IDENTIFICATIEPLICHT ARBEIDSKRACHTEN

21.1

Opdrachtgever stelt de identiteit van arbeidskracht vast aan de hand van het originele en geldende identiteitsbewijs.

 

21.2

De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van arbeidskracht als vertrouwelijk en verwerkt deze in overstemming met de bepalingen in de AVG en de wet persoonsgegevens.

 

 

ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT

22.1

Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met HeE! Werkt is Nederlands recht van toepassing.

 

 

ARTIKEL 23. GESCHILLEN

23.1

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, een aanbieding van, een opdracht aan of een overeenkomst met HeE! Werkt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem tenzij een rechter elders krachtens dwingend recht bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

23.2

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

ARTIKEL 24. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

24.1

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Op verzoek kan een exemplaar worden toegezonden.

 

24.2

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

24.3

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

 

Aldus opgemaakt in Wageningen, 22 maart 2022.